Ojämlikhet och biometrisk kontroll

Vad finns det för samband mellan växande sociala klyftor och regimers ökande kapacitet till övervakning och kontroll? Efter att ha läst kulturgeografen Stephen Grahams helt oumbärliga bok Belägrade städer – den nya militära urbanismen klarnar bilden.

Under de senaste åren har frågan om de växande sociala klyftorna inom världens länder och mellan regioner seglat upp i topp när hoten mot den globala stabiliteten ska rankas. World Economic Forum gav till exempel 2013 ut rapporten Seeds of Dystopia, där de växande klyftorna pekas ut som det största hotet mot våra samhällen. Barack Obama har instämt i analysen, liksom OECD, Världsbanken och många andra av den globala kapitalismens institutioner. När så den franske ekonomen Tomas Piketty i en storslagen empirisk undersökning slår fast att det ligger i det kapitalistiska systemets inneboende natur att ojämlikheten ökar och fördelningen blir allt mer ojämn, så bekräftar det vad många redan visste.

Låt oss anta att de stora spelarna i den globalt verkande kapitalistiska ekonomin sedan länge känt till dessa fakta och förstått dess sociala konsekvenser: sociala protester, instabilitet, oordning och utmaningar mot regimers legitimitet. Människomassor som görs överflödiga eftersom de varken är konsumenter eller producenter hotar den allmänna ordningen. Det Stephen Graham nu sätter ljuset på är hur de ökande klyftorna möts med nya metoder för att kontrollera och avskilja individer och grupper.

boken kvinna

"...Övervakningssystemet skapar profiler, analyserar beteende- och rörelsemönster och glömmer aldrig – eftersom minnet är digitaliserat. Individens rörelser mellan olika rum och platser inom staden eller landet medför ofta en parallell rörelse hos vad sociologerna kallar "datasubjektet" eller "den statistiska personen" – de elektroniska spår eller den elektroniska historik som ligger till grund för en bedömning av individens uppehållsrätt, rättigheter, lönsamhet, säkerhet eller farlighet. Den eftersträvade sociala kontrollen verkar i allt högre grad genom invecklade tekniska system som är utsträckta i både tiden och rummet. Tillsammans bildar de en bakgrundsmiljö, en överallt närvarande datoriserad matris av alltmer sammanlänkade apparater: bankkort och ekonomiska databaser; GPS-mottagare, streckkoder och globala satellitsystem; RFID-kretsar och biometriska ID-system; bärbara datorer, telefoner och e-handelsplatser; samt ett allt större nät av sensorer inbyggda i gator, bostäder, bilar, infrastruktur och till och med människokroppar..." (Stephen Graham, sid 107)

Läs denna bok. Det är en riktig ögonöppnare!